News

< Back to news headlines

Wednesday, May 25, 2022 - Nordnet receives a remark and an administrative fine
Nordnet AB
Source - https://www.fi.se/en/published/press-releases/2022/nordnet-receives-a-remark-and-an-administrative-fine/
Where - Sweden
Cost - 100,000,000 SEK
Business line - Retail Brokerage
Copyright © Finansinspektionen (www.fi.se) 2022

Finansinspektionen (FI) is issuing Nordnet Bank AB a remark for violations related to the bank's intraday short selling service. Nordnet must also pay an administrative fine of SEK 100 million.

FI's investigation shows that Nordnet has not met the requirements laid down in the Short Selling Regulation in terms of its service for intraday short selling. The bank has had deficiencies in its internal guidelines, procedures, risk management and risk assessment as well as in its duty of care to its customers.

Through an intraday short selling service, Nordnet has offered a small group of its customers a larger selection of shortable shares than what is offered in the bank's other short selling services. The service has been offered to the bank's most active customers or customers who have larger capital to invest. The investigation shows that the bank, when offering the service, did not control that there were enough shares available before the bank's customers were allowed to short the shares. There has therefore been a considerable risk that the customers were short selling shares without coverage, so-called naked short selling, which is banned. On one occasion it has been determined that naked short selling was widespread.

The investigation also identified that Nordnet raised the issue of deficient procedures in its intraday short selling service already in 2018, but the bank continued to provide the service without rectifying all of the deficiencies. This shows that the bank failed to prepare and apply the procedures that are required for this business.

"Nordnet has offered an inaccurate service that risks introducing shortcomings and problems to the securities market. It is particularly notable that the violations in the service were raised within the bank earlier without it taking all the necessary measures. Nordnet's actions can have a negative impact on the confidence that the market is well functioning," says Susanna Grufman, the Deputy Director General at FI.

Nordnet is therefore being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 100 million.

FI's Board of Directors decided on the sanction on 24 May 2022.


--- Swedish version ---

Nordnet får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Nordnet Bank AB en anmärkning för brister i sin tjänst för intradagsblankning. Nordnet ska också betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.

Nordnet har inte uppfyllt de krav som enligt regelverket ställs på bankens tjänst för intradagsblankning. Banken har också haft brister i sina interna riktlinjer och rutiner, sin riskhantering och riskbedömning, samt i omsorgen om sina kunder.

FI:s utredning visar att Nordnet genom sin tjänst för intradagsblankning har erbjudit en mindre del av kunderna ett större utbud av blankningsbara aktier än vad banken gjort i sina övriga blankningstjänster. Tjänsten har erbjudits till bankens mest aktiva kunder eller kunder som har haft ett större kapital att placera. Banken har inte kontrollerat att det funnits tillräckligt med aktier tillgängliga innan kunderna har tillåtits att blanka aktier. Det har därför funnits stor risk att kunderna har blankat aktier utan täckning, så kallad nakenblankning. Det är förbjudet. FI har konstaterat att en omfattande nakenblankning har ägt rum vid ett tillfälle.

Nordnet uppmärksammade redan 2018 brister i sina rutiner för intradagsblankning. Trots det fortsatte banken att erbjuda tjänsten utan att åtgärda dessa brister. Det visar att banken inte har upprätthållit och tillämpat de rutiner som krävs för verksamheten.

– Nordnet har erbjudit en bristfällig tjänst som riskerat att medverka till brister och problem på värdepappersmarknaden. Det är särskilt anmärkningsvärt att banken tidigare har lyft bristerna med tjänsten utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder. Den typen av agerande riskerar att skada förtroendet för en välfungerande marknad, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI.

Nordnet får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på
100 miljoner kronor.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 24 maj 2022.